FAO of @fagon_oDowd

A bit late but shur.

No Pasaran!

2 Likes

Washing machines live longer with fagon