Mr Alf Stewart - My Hero

http://www.youtube.com/watch?v=HFZ1NdvYEsI