The Anti Mimesis Proof Thread

Exhibit A

Sextina Aquafina/Get that fetus Kill that fetus/2016

TNFW Nique/BDF/2022